Implementeringsstøtte

Det er en utfordring for helsetjenester å ta i bruk nye effektive behandlingsformer, og så mye som halvparten av forsøk på å innføre ny praksis mislykkes. Det er derfor viktig å ha kompetanse i systematisk implementering for å klare å ta i bruk ny kunnskap eller forbedre praksis.  De ansatte på DPS-ene eller sykehusavdelingene i Bedre PsykoseBehandling tilbys ulike tiltak og støtte for å innføre eller forbedre den kunnskapsbaserte praksisen som de er trukket til å få støtte på.

Opplæring og støtte i effektiv implementering. Hver deltakende enhet får oppfølging av en implementeringsveileder hver 14. dag de første seks månedene, og deretter hver måned i ett år. Veiledningen bygger på kunnskap om effektiv kvalitetsforbedring. Dette inkluderer metoder for å bidra til en kollektiv enighet og tro på at en kan få til den nye praksisen, identifisere hva som bidrar eller hindrer forbedring av praksis, og måle fremdrift og sikre at en når de målene en har satt seg. Implementeringsveilederne har gjennomgått en felles opplæring i slike metoder, og de møtes regelmessig på tvers av helseforetak for å utveksle erfaringer fra implementeringsprosessene.

Tilbakemelding til hver enhet. Hver enhet får jevnlig tilbakemelding på sin implementering:

  • Resultater fra måling av troskap mot en kunnskapsbasert praksis hver 6. måned.
  • Resultater fra kartlegging av ansattes vurdering av implementering ved start, 8 og 20 måneder.
  • Oversikt hver 6.måned om pasientenes svar på sine erfaringer med tjenestene.
  • Systematisk oversikt hver 6.måned over pasienter i studien og behandlingen som er gitt.
  • Oversikt over pasientforløp og utfall av behandlingen i løpet av prosjektti